A group of fundraisers walking at the Target Ovarian Cancer Walk| Run

The Ovarian Cancer Walk|Run: Cardiff

Gymraeg

We know so many of you are determined to get out there and help, so we’re delighted to announce that the Ovarian Cancer Walk|Run is back! 

We’ll make it happen with a brand new socially distanced 5k or 10k route at Bute Park, and virtual options too.

And if you want to do it virtually? Do it when and where you want!

Covid-19 has delayed our activities but we’re more determined to help than ever, and we can’t wait to see you. So get your trainers on and go the distance to transform the future for women with ovarian cancer.

How to join Team Target

To secure your place, please see the following registration fees and minimum sponsorship amounts that apply:

 • Adults: £12.50 
 • Children (aged 5–18)​: £5 
 • Infants (under 5)​: free 
 • Teams: for teams of five or more signing up at the same time, each fifth person goes free. Please note, the team discount will only work online for team members registered in a single transaction, not if members join at a later date.

We ask all adults to raise a minimum of £100 in sponsorship and for children to simply raise as much as they can.

Registration closes at 12pm on Friday 25 June.

Sign up

All participants will receive a t-shirt (or upgrade to a Target Ovarian Cancer running vest for £7), medal, bottle of water and goody bag!

If you have any queries, please contact the fundraising team at fundraising@targetovariancancer.org.uk.

Frequently asked questions

On the day

Covid-19 – will the event be safe?

We’re working on the basis that a full lockdown will be over by the event date, although some social distancing may remain. As an outdoor event with plenty of space, we’re able to make the event safe and fully compliant with government guidelines. We don’t expect any changes that would affect our ability to put on the Ovarian Cancer Walk|Run but we’ll be in touch with any government updates or changes to the law that could affect your participation.

Full details of social distancing will be sent out with your packs.

When will I receive my pack and t-shirt?

Your pack, including your event number and timing chip (if applicable), t-shirt and route map will be sent to you around a week before the event. If you sign up after 21 June, you’ll need to collect this on the day.

Will the route be accessible for wheelchairs?

Yes, the route is fully accessible.

Are there any toilets on the route?

Yes, there will be toilets along the route and also at the start and finish areas.

Will runners start first?

Yes, runners will start at the front, ahead of the walkers.

Can I bring my dog?

Yes, well-behaved dogs are welcome but please ensure:

 • You keep your dog on a lead and it stays with you at all times.
 • You bring water for your dog.
 • You pick up any mess that your dog makes.
 • You discourage others from petting your dog, for Covid-19 reasons. 

Signing up

Can I sign up offline?

Yes, you can sign up over the phone by calling 020 7923 5474, or you can email us at fundraising@targetovariancancer.org.uk and we'll send you a paper form.

Can I enter on the day?

If Covid-19 restrictions are still in place, we’d be unable to process registrations on the day and recommend you sign up in advance to avoid disappointment. 

Can children take part on their own?

Anyone under the age of 16 needs to be accompanied by a parent or guardian who is responsible for them on the day. 

Can I make changes to my entry?

Yes, please contact us and we’d be happy to make any changes. This includes if you've signed up individually and would now like to become part of a team.

I can’t attend anymore, can I get my money back?

The registration fee is non-refundable but if you’d like someone else to take part in your place, please contact us as soon as possible.

Fundraising

Why is there a minimum sponsorship amount?

We rely on voluntary donations and sponsorship raised from events to continue our work. The Ovarian Cancer Walk|Run is our largest fundraising event and as well as raising awareness, it's responsible for raising a substantial amount of the income we invest into beating ovarian cancer. We must do much more than just cover the cost of the event and we rely on all of our participants to raise the minimum pledge as well as those who exceed it. 

If you’d like some tips on how to raise £100, our fundraising team would be more than happy to help with this. 

How do I set up my JustGiving page?

You'll have the option of setting up a JustGiving page as part of the online registration process. You can also use our JustGiving guide [PDF].

Can I use sponsorship forms instead of a JustGiving page?

Yes, you can print our sponsorship form [PDF] or contact us if you’d like us to send you some: fundraising@targetovariancancer.org.uk

I've raised money offline, how do I pay in my sponsorship?

You can pay in your sponsorship online, by phone on 020 7923 5474, or you can send us a cheque made payable to ‘Target Ovarian Cancer’ to Target Ovarian Cancer, 30 Angel Gate, City Road, London EC1V 2PT. Please write your name and ‘The Ovarian Cancer Walk|Run’ at the back of each cheque. 

Is there a deadline for sending in sponsorship?

We ask that all sponsorship is paid in by 31 August.

If you have any more questions please email fundraising@targetovariancancer.org.uk or call us on 020 7923 5474 and we’ll be happy to help.

The Ovarian Cancer Walk|Run: Caerdydd

Lleoliad: Parc Bute, Caerdydd

Dyddiad: 16 Mai 2021, 11am–4pm

Fe wyddom bod llawer ohonoch yn benderfynol o’n helpu, felly rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi bod Taith Gerdded|Rhedeg Canser yr Ofari yn ôl! 

Bydd gennym lwybr 5k neu 10k newydd sbon gyda phellhau cymdeithasol ym Mharc Bute, ac opsiynau rhithwir hefyd.

Am redeg y ras o bell? Gallwch wneud hynny ar amser a lleoliad addas i chi!

Mae Covid-19 wedi gohirio ein gweithgareddau ond rydym yn fwy penderfynol nag erioed i helpu – rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld. Felly gwisgwch eich esgidiau rhedeg ac ewch amdani i drawsnewid dyfodol merched sydd â chanser yr ofari.

Sut i ymuno â'r Tîm Targed

I gadw lle, dyma’r ffioedd cofrestru a'r isafswm nawdd perthnasol:

 • Oedolion: £12.50 | Isafswm nawdd £100
 • Plant (5–18 oed): £5 | Dim isafswm nawdd
 • Babanod (dan 5): Am ddim | dim isafswm nawdd
 • Timau: os ydych chi’n dîm o bump neu fwy ac yn cofrestru ar yr un pryd, bydd y pumed aelod yn cael cofrestru am ddim. Noder: dyw’r gostyngiad hwn ond yn bosibl os ydych chi’n cofrestru ar-lein mewn un trafodiad a ddim os ydych sy’n ychwanegu aelodau yn ddiweddarach.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Gwener 14 Mai.

COFRESTRU  

Bydd yr holl gyfranogwyr yn cael crys-t (neu'n well fyth, beth am brynu fest rhedeg Target Ovarian Cancer am £7), medal, potel ddŵr a bag nwyddau!

Cwestiynau? Ebostiwch y tîm codi arian fundraising@targetovariancancer.org.uk.

Cwestiynau cyffredin

Ar y diwrnod

 Covid-19 – a fydd y digwyddiad yn ddiogel?

Rydym yn gweithio ar y sail y bydd y cyfyngiadau symud wedi dod i ben erbyn dyddiad y digwyddiad, er y gall rhywfaint o bellter cymdeithasol barhau i fod mewn grym. Gan fod hwn yn ddigwyddiad awyr agored gyda digon o le, gallwn sicrhau ei fod yn ddiogel a chydymffurfio'n llawn â chanllawiau'r Llywodraeth. Nid ydym yn disgwyl unrhyw newidiadau a fyddai'n effeithio ar ein gallu i gynnal Taith Gerdded Canser yr Ofari. Os bydd newid, fe gysylltwn â chi ynghylch diweddariadau gan y llywodraeth neu newidiadau i'r gyfraith a allai effeithio ar gymryd rhan.

Bydd manylion llawn cadw pellter cymdeithasol yn eich pecyn.

Pryd fydda i'n derbyn y pecyn a'r crys-t?

Byddwch yn cael eich pecyn, gan gynnwys rhif digwyddiad a'r sglodyn amseru (os yw'n berthnasol), crys-t a’r map tua wythnos cyn y digwyddiad. Os byddwch chi'n cofrestru ar ôl 17 Ebrill, bydd angen ei gasglu ar y diwrnod.

A yw'r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn?

Ydy, mae'r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

A oes toiledau ar y llwybr?

Oes. Ynghyd â thoiledau ar hyd y llwybr, bydd toiledau ar ddechrau a diwedd y llwybr hefyd.

Ai rhedwyr fydd yn dechrau gyntaf?

Ie, y rhedwyr fydd ar y blaen ac yna'r cerddwyr.

Alla i ddod â’r ci?

Gallwch. Mae croeso i chi ddod â’r ci cyn belled a’i fod yn bihafio ond cofiwch:

 • Cadw'ch y ci ar dennyn a’i gadw’n agos atoch.
 • Dewch â dŵr gyda chi i’r ci.
 • Cofiwch glirio baw eich ci.
 • Ni all neb anwesu'ch ci – oherwydd Covid-19. 

Cofrestru

Alla i gofrestru all-lein?

Gallwch – dros y ffôn – 020 7923 5474 neu e-bostio fundraising@targetovariancancer.org.uk ac anfonwn ffurflen bapur atoch.

 Alla i gofrestru ar y diwrnod?

Os bydd cyfyngiadau Covid-19 mewn grym, allwn ni ddim cofrestru pobl ar y diwrnod felly rydym yn argymell eich bod yn cofrestru ymlaen llaw er mwyn osgoi siomiant. 

 A all plant gymryd rhan ar eu pennau eu hunain?

Mae angen i unrhyw un dan 16 oed fod gyda rhiant neu warcheidwad sy'n gyfrifol amdanynt ar y diwrnod. 

 A allaf newid fy manylion?

Gallwch, cysylltwch â ni – byddwn yn hapus i wneud unrhyw newidiadau. Efallai eich bod wedi cofrestru fel unigolyn a bellach am gofrestru fel rhan o dîm.

Ni allaf gymryd rhan mwyach, a allaf gael fy arian yn ôl?

Ni ellir ad-dalu'r ffi gofrestru ond os hoffech i rywun gymryd eich lle, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

Codi Arian

 Pam bod isafswm i swm y nawdd?

Rydym yn dibynnu ar roddion gwirfoddol ac arian a godir gan ddigwyddiadau i barhau â'n gwaith. The Ovarian Cancer Walk | Run yw ein digwyddiad codi arian mwyaf ac yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, mae'n gyfrifol am godi swm sylweddol o'r incwm rydyn ni'n ei fuddsoddi i guro canser yr ofari. Rhaid inni wneud llawer mwy na dim ond talu cost y digwyddiad ac rydym yn dibynnu ar y cyfranogwyr hynny sy’n codi isafswm swm y nawdd yn ogystal â'r rheini sy'n rhagori arno. 

Eisiau syniadau sut i godi £100? Bydd ein tîm codi arian yn fwy na pharod i'ch helpu. 

Sut mae lansio tudalen JustGiving?

O gofrestru ar-lein, fe gewch opsiwn i lansio tudalen JustGiving. Gallwch hefyd ddefnyddio ein canllaw JustGiving [PDF].

A allaf ddefnyddio ffurflenni noddi yn lle tudalen JustGiving?

Wrth gwrs. Argraffwch ein ffurflen noddi [PDF] neu anfonwch e-bost os hoffech i ni anfon un atoch: fundraising@targetovariancancer.org.uk

Sut mae trosglwyddo arian i chi rwyf wedi’i godi all-lein?

Gallwch dalu'r arian rydych wedi'i godi ar-lein, ffonio 020 7923 5474, neu anfon siec atom yn daladwy i 'Target Ovarian Cancer' a’i hanfon i: Target Cancer Ovarian, 30 Angel Gate, City Road, London EC1V 2PT. Ysgrifennwch eich enw a 'The Ovarian Cancer Walk|Run' ar gefn y siec. 

A oes dyddiad cau ar gyfer anfon nawdd?

Gofynnwn i chi dalu unrhyw nawdd erbyn 31 Awst.

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, e-bostiwch fundraising@targetovariancancer.org.uk neu ffoniwch 020 7923 5474 a byddwn yn hapus i helpu.